1

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ύστερα από την υπ’ αριθ. 87/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 55411/13-09-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 6XZPOO1I-NXK) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας έως δυο (2) μηνών, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών .

Αναλυτικά η ανακοίνωση .