1

Διενέργεια Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ»

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απ΄ ευθεία ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ» Προϋπολογισμού 19.995,00 Ευρώ, με ΦΠΑ., στις 29-9-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης (Ελ. Βανιζέλου 13-17), σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 900_17-3-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

 
Αναλυτικά : Η Μελέτη