1

Κατασκευή τριών εσχάρων στην περιοχή Σκαμνιούδα της Δ. Κ. Άντισσας

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή τριών εσχάρων στην περιοχή Σκαμνιούδα της Δ. Κ. Άντισσας», προϋπολογισμού 7.948,47 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ., στις 15-9-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης (Ελ. Βανιζέλου 13-17), σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 900_17-3-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικά :