1

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει με Συνοπτικό Διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την παροχή Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας  14.994,94 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).

Αναλυτικά: