1

Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης και ασφάλειας

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης και ασφάλειας προϋπολογισμού  76.912,29 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%) .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 05η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00΄ .

Αναλυτικά :