1

Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστάσιας του Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει με Συνοπτικό Διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»   εκτιμώμενης αξίας  70.200,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι : α) η υλοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας που ορίζει η με αρ. 600873 (Mάρτιος 1998) εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας του Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, έτσι ώστε στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου (αποκλειστικός υπεύθυνος της εφαρμογής της μελέτης) να είναι σε θέση να παραδώσει στο Δήμο Λέσβου την άδεια πυροπροστασίας του συγκεκριμένου χώρου, β) η προετοιμασία φακέλων για τις άδειες πυροπροστασίας – λειτουργίας του Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης και η κατάθεσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας πυροπροστασίας και άδειας λειτουργίας του κτιρίου.

Κωδικός CPV: 45343100-4

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 24.307,80 € και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 19.357,48 €. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ
1. Δαπάνη εργασιών 43.665,28
Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 7.859,75
Απρόβλεπτα (15%) 7.728,75
Απολογιστικά 746,22
  Φ.Π.Α. 17% 10.200,00
  ΣΥΝΟΛΟ 70.200,00

 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17

Ταχ. Κωδ.: 81132

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία, Αναστασίου Αιμιλία

Τηλ.: 22513 50562 / 50557 / 50585

Telefax: 22513 50508

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

Αναλυτικά :
Η Περίληψη Προκήρυξης
Η Διακήρυξη
Το ΤΕΥΔ
Η Μελέτη
Ο Προυπολογισμός Μελέτης
Η Προμέτρηση
Το Έντυπο Προσφόρας
Ο Συνοπτικός Προυπολογισμός της Μελέτης
Το Τιμολόγιο Μελέτης
Το ΦΑΥ
Το ΣΑΥ
Η Γενική Συγγραφή
Οι δεξαμενές 1.2.3
Η Δεξαμενή 4