1

Βιβλιοδετήσεις, εκδόσεις κ.τ.λ. για το 2017

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας: Βιβλιοδετήσεις, εκδόσεις κ.τ.λ. για το 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της από Ιούνιο 2017 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Προμηθειών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Δευτέρας 17/07/2017.

Αναλυτικά :