1

Προμήθεια αυτόνομων φωτιστικών ηλιακών σωμάτων σε ιστούς παραδοσιακού τύπου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Αυτόνομων Φωτιστικών Ηλιακών σωμάτων σε ιστούς παραδοσιακού τύπου 25.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 17%. .

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 10η Ιουλίου 2017,  ημέρα Δευτέρα.

 Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ π. μ. . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17,  σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :