1

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για ανάγκες του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών για ανάγκες του Δήμου Λέσβου προϋπολογισμού 169.959,58 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%) .

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Ταχ.Κωδ.:81100
Τηλ.:2251350516, 2251350565
Telefax:2251350510

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 3η Ιουλίου 2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ .

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 42751.

Αναλυτικά :