1

Εφαρμογή της αριθμ. 92729 Απ.Έγκρισης ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. :  Μ.Κουντουρά  1
Ταχ. Κώδικας       :  81100
Τηλέφωνο            : 2251353720
Πληροφορίες       :  Ι. Στεργιόπουλος
e-mail:domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr
Μυτιλήνη   11-05-2017
 
 
Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.
  Προς : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς & Πολίτες

Θέμα : «Εφαρμογή της αριθμ. 92729 Απ. Έγκρισης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου »
Σχετ : α). Το υπ’αριθμόν Φ.Ε.Κ.314 Α.Α.Π./30-12-2016.
β). Εγκύκλιος 2/2012/5-3-2012  Α.Π. ΟΙΚ 8966/1393/Φ2.6 ΑΔΑ: Β441ΟΡ1Ι-0Ο3 της Αποκ.Διοίκησης Αιγαίου.
γ). Οργαν.Εσωτερ.Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου  ΦΕΚ 395/2012 τΒ’

Σας ενημερώνουμε ότι με το (α) σχετικό εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Ευεργέτουλα, του Δήμου Λέσβου.

Η Υπηρεσία μας έχοντας ως σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των Ιδιωτών Μηχανικών αλλά και των πολιτών προχώρησε στην σύνταξη Ορθοφωτοχαρτών με τους χάρτες που παραδόθηκαν από την κοινοπραξία των μελετητών του ανωτέρω ΣΧΟΟΑΠ.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr διατίθενται όλοι οι ψηφιακοί χάρτες του (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Ευεργέτουλα για την εξυπηρέτηση τόσο των Ιδιωτών Μηχανικών όσο και των πολιτών.

Στα συμπιεσμένα αρχεία υπάρχουν δύο τύποι αρχείων :

  1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ όπου υπάρχουν όλα τα σχέδια του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ Π2 &Π3.
  1. Π2_ΣΧΟΑΠ_ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
  1. Π3_ΣΧΟΑΠ_ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ

Όπου στον μεν Π2 φάκελο υπάρχει Ορθοφωτοχάρτης χρήσεων γης σε κλίμακα 1:25.000, ενώ στον φάκελο Π3 υπάρχουν Ορθοφωτοχάρτες της Πολεοδομικής Οργάνωσης-χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000 όλων των οικισμών.

Όλοι οι παραπάνω χάρτες μπορούν να διαβαστούν, είτε με autocad, είτε με gis, είτε με οποιοδήποτε εφαρμογή ανοίγματος εικόνας (raster).

Αν διαβαστούν με autocad ή με gis (ανοίγοντας τα αντίστοιχα αρχεία), είναι γεωαναφερμένοι σε Ε.Γ.Σ.Α.΄87 και έτσι είναι πολύ εύκολη η χρησιμότητά τους για οποιαδήποτε έγκριση από την Υπηρεσία μας.

Όσον αφορά την έκδοση χρήσης γης είτε εντός ορίων οικισμού &σχεδίου πόλης είτε εκτός ορίων οικισμού θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία από τους Ιδιώτες Μηχανικούς:

-Σε μέγεθος χαρτιού Α3 θα τυπώνεται απόσπασμα του ΣΧΟΟΑΠ Ευεργέτουλα του σχεδίου Π2 σε κλίμακα 1:25.000 σε 2 εκδόσεις όπως εμφαίνεται στα συνημμένα αρχεία α)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ_ΓΙΑ_ΧΡΗΣΗ_ΓΗΣ A3.pdf  και β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ_ΓΙΑ_ΧΡΗΣΗ_ΓΗΣ A3_ΕΝΤΟΣ_ΟΡΙΩΝ_ΟΙΚΙΣΜΟΥ.pdf με σημειωμένο το περίγραμμα του ακινήτου που ζητείται η χρήση γής χωρίς να αλλοιώνεται με hatch ο ορθοφωτοχάρτης και έτσι να διακρίνεται εσωτερικά του γηπέδου αν υπάρχουν τυχόν κτίσματα.

Σύμφωνα με το (β) σχετικό με την εγκύκλιο 2/2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλοντικής Πολιτικής ορίζονται οι προδιαγραφές για την σύνταξη Τοπογραφικών διαγραμμάτων είτε για θεώρηση όρων δόμησης είτε για έκδοση άδειας δόμησης.Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο μηχανικός να τοποθετήσει στο τοπογραφικό που συντάσσει απόσπασμα του χάρτη ΣΧΟΟΑΠ Ευεργέτουλα του σχεδίου Π3 σε κλίμακα 1:5.000 πάλι σε δύο εκδόσεις όπως αναφέρθηκε παραπάνω για την χρήση γής.

Επισημαίνουμε πως όταν το ακίνητο βρίσκεται εντός ορίων Οικισμού το απόσπασμα του ορθοφωτοχάρτη της Υπηρεσίας μας που θα τυπώνεται είναι από το αρχείο Π3_α_5000_ΣΧΟΑΠ_ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ_*Όν.Οικισμού*_ORTHO.

Οι παραπάνω Ορθοφωτοχάρτες είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των προαναφερομένων και μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.

Τέλος επειδή στους ορθοφωτοχάρτες της Υπηρεσίας μας αλλά και στα εγκεκριμένα σχέδια τα όρια των Οικισμών δεν αποτυπώνονται με ακρίβεια όποιος έχει περίπτωση γηπέδου ή οικοπέδου κοντά στα όρια αυτών θα πρέπει να απευθύνεται στην Υπηρεσία μας για περισσότερες επεξηγήσεις.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr.

Αναλυτικά :