1

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 
διακηρύσσει
 την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, έτους 2017.
Προϋπολογισμού  60.516,23 Ευρώ 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

  1. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδίως των άρθρων 116 και 117
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
  3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  4. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
  5. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις των ανωτέρω
  6. τα σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας με τις σχετικές αναρτήσεις, ήτοι:
  7. την υπ’ αριθ. 299/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
  8. 8. τους όρους της παρούσας και

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.
 
Περίληψη Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη
Μελέτη
Παραρτήματα
Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ