1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση ετικετών στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στο « 7ο Φεστιβάλ ελαιολάδου και ελιάς » στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Αθήνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση ετικετών  στο πλαίσιο της  συμμετοχής του Δήμου Λέσβου  στο « 7ο Φεστιβάλ  ελαιολάδου και ελιάς » στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Αθήνα.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 473/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εκτύπωση ετικετών  μέχρι τις 14:00 την Πέμπτη 30-03-2017 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά σας θα απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ