1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παράθεση γεύματος το πλαίσιο της συνδιοργάνωσης ημερίδας με την Europe direct Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «Τουρισμός & Ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο-Ευρωπαϊκές Προσκλήσεις & Ευκαιρίες»

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος εργασίας στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης ημερίδας με την Europe direct Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ».

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 171/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παράθεση γεύματος  μέχρι τις 11:00 την Πέμπτη 16/02/2017 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γεύμα και για την υποβολή της προσφορά σας θα απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βασίλη Χατζηελευθερίου, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ