1

Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανών γραφείου (Η/Υ, υπολ. Λογ. Μηχανές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικές συσκευές, κλπ) για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανών γραφείου (Η/Υ, υπολ. Λογ. Μηχανές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικές συσκευές, κλπ) για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 52.433,55 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Λέσβου
Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ.Κωδ.:81100
Τηλ.: 22513 50565
Telefax:22513 50510
E-mail: promithies@mytilene.gr
Κωδικός NUTS: EL 411

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.30 π.μ. και η ώρα λήξης 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτιικά η περίληψη και η πλήρης διακήρυξη .