1

Προμήθεια συστημάτων ήχου – εικόνας και φωτιστικών σκηνής για τον εξοπλισμό του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Ε. Καλλονής

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας συστημάτων ήχου – εικόνας και φωτιστικών σκηνής για τον εξοπλισμό του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Ε. Καλλονής, προϋπολογισμού 45.287,07 ευρώ με το Φ.Π.Α. .
Στοιχεία επικοινωνίας :
Οδός : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ.Κωδ. : 81100
Τηλ.: 22513 50565
Telefax :22513 50510
E-mail: promithies@mytilene.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.30 π.μ. και η ώρα λήξης 11.00 π.μ. . Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά η περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης .

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης

Επιπλέον διευκρινήσεις