1

Προκύρηξη ανοιχτής διαδικασίας για επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου " Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΝΑ Λέσβου "

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία (συνοπτικό διαγωνισμό) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΝΑ Λέσβου», εκτιμώμενης αξίας  59.996,72 € (με  Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  1. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις με προϋπολογισμό 193,00 € (δαπάνη εργασιών)
  2. Τεχνικά έργα με προϋπολογισμό 537,00 € (δαπάνη εργασιών)
  3. Επιστρώσεις – Επενδύσεις με προϋπολογισμό 100,00 € (δαπάνη εργασιών)

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να αποκατασταθούν οι πλακοστρώσεις οδών των οικισμών του Νοτιοανατολικού τμήματος της νήσου Λέσβου οι οποίες παρουσιάζουν βλάβες.

 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17

Ταχ.Κωδ.: 81132

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία

Τηλ.: 22513 50562 / 22513 50557

Telefax: 22513 50508

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

Αναλυτικα
Η Περίληψη Διακύρηξης εδώ
Η Διακύρηξη εδώ
Η Μελέτη εδώ