1

Αποκατάσταση ζημιών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα ΝΑ Λεσβου

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΝΑ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας  99.997,00 (με  Φ.Π.Α.).
 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81132
Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία
Τηλ.: 22513 50562/22513 50557
Telefax: 22513 50508
E-mail: dimoprasion@mytilene.gr
Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr
 
Αναλυτικα
Η Διακύρηξη εδώ
Η Περίληψη διακύρηξης εδώ
Η Μελέτη εδώ