1

Αποκατάσταση Ζημιών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα ΒΔ  Λέσβου», εκτιμώμενης αξίας 99.997,00 € (με  Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-12-2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.30 πμ-10:00 πμ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95α του Ν.4412/16. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία
Τηλ.: 22513 50562 / 22513 50557
Telefax: 22513 50508
E-mail: dimoprasion@mytilene.gr
Αναλυτικά :