1

Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων κοιμητηρίων

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την υπηρεσία : «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων κοιμητηρίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της από 147/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του δημαρχιακού καταστήματος, στην έδρα του Δήμου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, έως την 10/11/2016 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά: