1

Προμήθεια αντλιών για άρδευση (προμήθεια κινητήρα υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικού δικτύου Ευεργέτουλα)

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την Προμήθεια αντλιών για άρδευση (προμήθεια κινητήρα υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικού δικτύου Ευεργέτουλα) ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.650,00 ευρώ συμπεριλ. του ΦΠΑ 17%, σύμφωνα με την από Οκτώβριο 2016 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Γραφείο Προμηθειών, ή μέσω fax ή e-mail, έως Παρασκευή 14/10/2016 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά :