1

Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών και αγροτικών οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα Β.Δ. Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 10η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2016  ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ έως 10.00π.μ.. (ώρα λήξης  παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών και αγροτικών οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα Β.Δ. Λέσβου».

Αναλυτικά
H περίληψη διακύρηξης
Η διακύρηξη
Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας
Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας
Ο προυπολογισμός μελέτης
Η προμέτρηση
Τα τεύχη δημοπράτησης
Η τεχνική περιγραφή
Το τιμολόγιο μελέτης