1

Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την εργασία: Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών, προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 102/2016 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο  την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της προμήθειας ή υπηρεσίας, προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως την Τρίτη 28/06/2016 και ώρα 15:00.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά :