1

Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 10/06/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/06/2016.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/06/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 06/07/2016 και ώρα 11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια υλικών.
Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά. Επίσης απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαδικτυακή πύλη www. promitheus .gov.gr). Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό προς τον Δήμο Λέσβου, η οποία θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 3.418,79 ευρώ, με χρόνο ισχύος για τουλάχιστον τριάντα ημέρες (30) μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του κάθε φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τα προς προμήθεια υλικά βρίσκονται στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2251350565-516.
Αναλυτικά :
Η περίληψη διακύρηξης
Η διακύρηξη
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
Η μελέτη