1

Προμήθεια Αδρανών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Αδρανών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: διακόσιες χιλιάδες  ευρώ (200.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις  ποσότητες του συνόλου της παραπάνω ομάδας. Αναλυτικά, τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται και προδιαγράφονται στις συνημμένες στη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 31/2016 τεχνικής μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/06/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/06/2016, ημέρα Πέμπτη 15:00 .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 29/06/2016, 11:00 π.μ.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τα προς προμήθεια υλικά  βρίσκονται στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2251350565-516.

Αναλυτικά :