1

Εργασία συντήρησης και επισκευής μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Εργασία: συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.908,32  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 92/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο  την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της προμήθειας ή υπηρεσίας, προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως τη Τετάρτη 18/05/2016 και ώρα 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς είναι: 1) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες, 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 2286/95 δηλαδή ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική δραστηριότητα

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, τηλ: 2251350565, Fax: 2251350510, e-mail: promithies@mytilene.gr .

Αναλυτικά :