1

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών φύλαξης και προστασίας υλικών και μηχανημάτων-οχημάτων αυτεπιστασίας της Δ. Ε. Καλλονής

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών φύλαξης και προστασίας υλικών και μηχανημάτων-οχημάτων αυτεπιστασίας της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 346/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο χώρος πρέπει να βρίσκεται στην Καλλονή, να έχει κατ’ ελάχιστο εμβαδόν 700 τ.μ. εκ των οποίων τα 300 τ.μ. περίπου να έχουν ύψος οροφής 3,5 μέτρα. Να έχει κτιριακές εγκαταστάσεις και ικανό αύλειο χώρο για τη στάθμευση βαρέων οχημάτων-μηχανημάτων και να είναι συνδεδεμένο με δίκτυο ύδρευσης και με ηλεκτρικό ρεύμα. Τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. Πρωτ. 33348/4-6-2015 διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση και τα οριζόμενα από το άρθρο 3 της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, τηλ. 22513-50515) και από την Δημοτική Ενότητα Καλλονής (τηλ. 22533-50200), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :