1

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας "Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών"

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία “Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.310,34  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 46/2016 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της προμήθειας ή υπηρεσίας, προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως τη Πέμπτη 07/04/2016 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά :