1

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία: Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού  9.999,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 37/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν πρωτοκολλημένη και σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΟΦΟΡΑ», προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως τη Τετάρτη 30/3/2016 και ώρα 15:00.
Η ανωτέρω προμήθεια θα ανατεθεί στον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), και στη συγγραφή υποχρεώσεων της με
ΑΜ: 7/2016 άρθρο 5, όπου αναφέρεται το κριτήριο κατακύρωσης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς είναι: 1) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού
επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες, 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 2286/95
δηλαδή ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική δραστηριότητα
Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα 2251350565  και mail promithies@mytilene.gr

Αναλυτικά η μελέτη εδώ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ