1

Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (εξοπλισμός πολιτικής προστασίας) του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (εξοπλισμός πολιτικής προστασίας) του Δήμου Λέσβου σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 8/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 22513-50515 FAX: 22513-50614.

Αναλυτικά :