1

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Α.Ε.

Η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Α.Ε. (Π.Ε.Α. Β.Αιγαίου ΑΕ) μετά την απόφαση με αριθμό 10/2015 του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για διάστημα ενός έτους με ένα (1) άτομο ειδικότητας : Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος, για τις ανάγκες λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών, Λυμάτων και Εδαφών της εταιρείας.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι το Φυσικοχημικό Τμήμα του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών, Λυμάτων και Εδαφών στην οδό Καραντώνη 6 στη Μυτιλήνη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ στη Μυτιλήνη, οδός Καραντώνη 6, μέχρι την Τετάρτη 9/12/2015 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά :