1

Μίσθωση χώρου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας στη Μυτιλήνη

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ενός χώρου που θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Λέσβου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 896/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο χώρος πρέπει να βρίσκεται στην Μυτιλήνη, να έχει κατ’ ελάχιστο εμβαδόν 15 τ.μ. και, αν είναι δυνατόν, πλησίον της υπάρχουσας υπηρεσίας· να είναι συνδεδεμένος με δίκτυο ύδρευσης, με ηλεκτρικό ρεύμα και κεντρική θέρμανση· να πληροί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)· οι εγκαταστάσεις να ασφαλίζονται και να έχουν πρόσβαση στο κοινό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση και τα οριζόμενα από το άρθρο 3 της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 22513-50515 FAX: 22513-50522.

Αναλυτικά :