1

Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με τους ίδιους όρους διακήρυξης για την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 24.998,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, 2ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, την 9η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.30 π.μ. . Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντίγραφου μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13.00, η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό 431 ευρώ (2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός ΦΠΑ).

Ειδικοί όροι συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από το Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών του Δήμου Λέσβου. Αρμόδια κα Πελαγία Αράμβογλου, Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , 2ος όροφος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Γαληνός

Αναλυτικά :