1

Περιληπτική Διακήρυξη Εκμίσθωσης Δικαιώματος Υλοτομίας

Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας δασικών ειδών (τραχεία πεύκη) που βρίσκονται στη ζώνη κατάληψης των προς διάνοιξη δασικών δρόμων για τις ανάγκες του έργου: «Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού» και συγκεκριμένα:

Α. Στον υπό διάνοιξη δρόμο Δ1 «Ρέμα Καρδαμυλιώτη – Καλαμέλια – Ράχη Αβαγιαννής – Σκοτεινό» μήκους 1.811,74 μέτρων, το λήμμα που θα προκύψει από την υλοτομία των δασικών ειδών είναι 80 κυβικά μέτρα

Β. Στον υπό διάνοιξη δασικό δρόμο Δ2 «Ρέμα Γιακμή – Ράχη Πεθαμένης» μήκους 1.787,55 μέτρων, το λήμμα που θα προκύψει από την υλοτομία των δασικών ειδών είναι 70 κ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό: 3,68 ευρώ/Μ3. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της τιμής εκκίνησης κατά 3% τουλάχιστον.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και από ώρας 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 55,2 ευρώ, υπέρ του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ