1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία: Εκτυπώσεις, εκδόσεις , βιβλιοδετήσεις,

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία: Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις, προϋπολογισμού έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ με ΦΠΑ 16% .
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της παρούσας πρόσκλησης, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες .
Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά η μελέτη εδώ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ