1

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης:

(α) Ομάδες Α έως και ΙΔ: την κατά είδος χαμηλότερη τιμή λίτρου καυσίμου, η οποία προκύπτει με ποσοστό έκπτωσης (%) που θα δοθεί επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης έκαστου είδους καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη), όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Λέσβου, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

(β) Ομάδα ΙΕ: τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών της, για την: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λέσβου»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 900.000,00), εκ των οποίων 775.862,07 ευρώ είναι για την προμήθεια και 124.137,93 ευρώ είναι για ΦΠΑ 16%.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/09/2015 και ώρα 14:00 .

Αναλυτικά :