1

Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για το τμήμα Συντήρησης Έργων και Έργων Αυτεπιστασίας Νοτιοανατολικής Λέσβου και για το τμήμα Συντήρησης Έργων και Έργων Αυτεπιστασίας Βορειοδυτικής Λέσβου για το έτος 2015.

       Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει “Πρόχειρο διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για το τμήμα Συντήρησης Έργων και Έργων Αυτεπιστασίας Νοτιοανατολικής Λέσβου και για το τμήμα Συντήρησης Έργων και Έργων Αυτεπιστασίας Βορειοδυτικής Λέσβου για το έτος 2015.

 

     Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

            Η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι η 06/08/2015 και ώρα 09:00.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η    06 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη).

 

      Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ δηλ. 2% Χ 34.482,76 € = 689,66 €, ή επί του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας που θα επιλέξει, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

     Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.

   Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα

22513-50565 & 22513-50516, και στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

                                                          Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παναγιώτης Τσουπής