1

Επαναπροκήρυξη (λόγω μετάθεσης ημερομηνίας),«Προμήθεια ειδών σίτισης»: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Λέσβου, σχολικού έτους 2015 – 2016 και β) των απόρων δημοτών του Δήμου, ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

O Δήμαρχος Λέσβου

Επαναπροκηρύσσει (λόγω μετάθεσης ημερομηνίας), ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) καθώς και του Ν.4155/13 η «Προμήθεια ειδών σίτισης»: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Λέσβου, σχολικού έτους 2015 – 2016 και β) των απόρων δημοτών του Δήμου, ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 175.553,82 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 11/08/2015 και ώρα 15:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του ΦΠΑ, για κάθε ομάδα, για την οποία θα καταθέσει προσφορά, ήτοι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Α 65.929,50 1.318,59
Σίτιση απόρων δημοτών ΝΠΔΔ Β 85.410,00 1.708,20
ΣΥΝΟΛΟ 151.339,50 3.026,79

Χρόνος ισχύος προσφορών : τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι: την 18/08/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: Μάρκος Βρατσάνος, τηλ. 2251350516, Ευαγγελία Αργυρού τηλ. 2251350565, φαξ: 2251350510, e-mail: promithies@mytilene.gr.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr. στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο – προμηθευτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ