1

Αριθμός προσκλήσεως 20/2015 (20.07.2015)

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, ώρα 19.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :

α/α Τίτλος Θέματος Εισηγητής
1 Ανάκληση της 390/15 απόφασης ΔΣ Λέσβου και λήψη νέας για το  θέμα : Χρήση χώρου για κατασκευή ΣΜΑ, Αποδοχή μελετών και Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Πετρί 2” της Δ.Ε. Πέτρας Δ. Λέσβου και Υποδομές ΣΜΑ Πέτρας – Μήθυμνας» και της προμήθειας «Προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Πέτρας – Μήθυμνας, Λέσβου» Αντιδήμαρχος κ.Τζιμής –
Αντιδήμαρχος κ.Κατσαρός
2 Ενημέρωση-παρουσίαση πορείας των έργων του Δήμου Λέσβου Αντιδήμαρχος κ.Κατσαρός
3 Παραχώρηση του γραφείου εισπρακτορίου από το Δήμο στη ΔΕΥΑΛ Πρόεδρος ΔΕΥΑΛ
κ. Ακριώτης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

Θέμα 1ο). Η πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ¨ΧΑΛΚΕΛΙΑ¨ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ¨ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ¨ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ¨ΠΕΤΡΙ 2¨ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Σ.Μ.Α. ΠΕΤΡΑΣ-ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), το οποίο λήγει στις 31/12/2015.

Ειδικότερα για τα υποέργα 5 & 6 που αναφέρονται στην εισήγηση, αυτό σημαίνει ότι το αργότερο μέχρι 30/11/2015 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο τόσο του έργου όσο και της προμήθειας, και να έχουν εκδοθεί οι τελικοί τους λογαριασμοί, προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση και του οικονομικού αντικειμένου έως την 31/12/2015. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, αλλά και η ολοκλήρωση της προμήθειας απαιτούν τεχνικά κατ’ ελάχιστον 3 μήνες, ενώ η διάρκεια διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών και υπογραφής συμβάσεων είναι χρονοβόρες.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν συμβούν, δηλαδή αν η πράξη δεν ολοκληρωθεί έως 31/12/2015, ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με μεγάλα ποσά.

Επίσης, επειδή το έργο αφορά και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Πετρί ΙΙ, όσο καθυστερεί η αποκατάστασή του, επιβάλλονται πρόστιμα στο Δήμο.

Θέμα 2ο). Επειδή πλησιάζει η λήξη των Ε.Π του «ΕΣΠΑ 2013-2015»

Θέμα 3ο). Επειδή το μισθωτήριο του ακινήτου έχει λήξει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ