1

Ανάκληση της αναστολής όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Λέσβου

Με την υπ’ αριθμ. 522/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, αποφασίστηκε η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 521/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναστολής όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Λέσβου για ανάθεση έργων, μελετών, προμηθειών εργασιών και για μισθώσεις – εκμισθώσεις ακινήτων λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.

Αναλυτικά η συγκεκριμένη απόφαση εδώ .