1

Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει “Πρόχειρο διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου» για το έτος 2015».

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ + 48/100  (24.998,48 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι η 07/07/2015 και ώρα 10:00.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η     07 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:30 έως 12:00 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη).

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται,  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ δηλ. 2% Χ 21.550,41 € = 431,10 €, ή επί του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας που θα επιλέξει, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα 22513-50565 & 22513-50516, και στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά :

  • Η περίληψη διακύρηξης εδώ
  • Η διακύρηξη εδώ
  • Η μελέτη εδώ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παναγιώτης Τσουπής