1

Αριθμός προσκλήσεως 17/2015 (22.06.2015)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση Ισολογισμού, οικονομικών αποτελεσμάτων και καταστάσεων, χρήσης 2011 του Δήμου Λέσβου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ