1

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» & της περ. ιε της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 « Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις», [ ΦΕΚ 234_/2009]

3) Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου
5)Την υπ’αριθ. 395/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου
6)Την αριθμ. πρωτ. 40857/16-6-2015 Έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου

  1. Tις υπηρεσιακές ανάγκες μας,

Ανακοινώνει

 ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου με ικανότητα οδήγησης διαμορφωτή ή φορτωτή ή προωθητή ή εκσκαφέα 3 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ειδικότητας 3.5 ομάδας Β΄ ή ειδικότητας 1.5 ομάδας Β΄ή ειδικότητας 1.4 ομάδας Α΄ ή αντίστοιχες άδειες του Προεδρικού Διατάγματος 31/90 ή ειδικότητας 1.3 ομάδας Β΄2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Β΄ή Γ΄ κατηγορίας.3. Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι, τίτλος σπουδών     υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας χειριστή μηχανημάτων.
4. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να μην έχουν απασχοληθεί το τελευταίο 12μηνο σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης – χορηγείται από την υπηρεσία).
Τρεις (3)   μήνες
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2 1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)3. Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης.
5. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να μην έχουν απασχοληθεί το τελευταίο 12μηνο σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης – χορηγείται από την υπηρεσία)
ΥΕ Εργάτες  1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα αλλά πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να μην έχουν απασχοληθεί το τελευταίο 12μηνο σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης – χορηγείται από την υπηρεσία) Δύο (2) μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία).
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.
  4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Β΄ή Γ΄ κατηγορίας.
  5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπου απαιτείται.
  6. Άδεια χειριστή μηχανημάτων

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Κ. Καπηλάρης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι μέχρι και Δευτερα 22-6-2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ