1

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει “Πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την   «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου».
Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (64.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η   18η Ιουνίου   2015, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη)
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται,  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ  δηλ. 2% Χ 55.172,41 € = 1.103,45 €, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα 22513-50565 & 22513-50516, και στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά

Η διακύρηξη εδώ
Η μελέτη εδώ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Τσουπής Παναγιώτης