1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, με διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ στο πλαίσιο του Έργου: «Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου Περιπατητικών Διαδρομών ΑΞ.4-LEADER Π.Α.Α. Δήμου Λέσβου: “Περπατώντας στη Φύση της Λέσβου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Π.Δ. 60/2007.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ΕΥΡΩ και μηδέν Λεπτά (33.826,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Η καθαρή αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29.160,34€), και το ΦΠΑ 16% στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (4.665,66€).

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές κ.λ.π) από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις) ενώ τα έντυπα οικονομικής προσφοράς θα διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου (τρίτος όροφος, αρμόδια υπάλληλος : Τσαπώνη Μαρία) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 12-6-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22513-50557, FAX επικοινωνίας : 22513-50508, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη και οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν την 15-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00π.μ.(καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή προσφορών).

Προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται δεκτές.

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Οι προσφορές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, στην διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

  1. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2% επί του προϋπολογισμού του έργου εκτός Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό των πεντακοσίων ογδόντα τριών και εικοσιένα λεπτά (583,21 €) σύμφωνα με Ν. 4281/2014
  2. Στο διαγωνισμό έχει δικαίωμα συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία που αποδεδειγμένα λειτουργεί νόμιμα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν σημαντική ενασχόληση και αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στον τομέα ανάθεσης εργασιών συναφών με το αντικείμενο του έργου και να εκπληρώνουν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.
  3. Η χρονική διάρκεια της εργασίας ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007- 2013” (ΠΑΑ) με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85,0% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15,0% από Εθνική Δαπάνη (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
  4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.

Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξηςεδώ
 Αναλυτικά η μελέτη εδώ

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
 
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ