1

Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου (Ξένου) στον Σκόπελο

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση ενός αστικού ακινήτου 105 τ.μ. γνωστό ως «καφενείο Καλλιόπης Ξένου» κάτω από το Πολύκεντρο στην κεντρική πλατεία του Σκοπέλου, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 288/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.480,00 €) συν τις νόμιμες προσαυξήσεις (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου, κ.λ.π.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη) την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, και από ώρα 12:30 μ.μ. μέχρι και 13:00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του καθώς και το ΑΦΜ του, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, υπεύθυνη δήλωση, Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 348,00€, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο, υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα και του εγγυητή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17 τηλ. 22513-50515) και από την Δημοτική Ενότητα Γέρας (τηλ. 22513-50401) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ