1

Αριθμός προσκλήσεως 15/2015 (03.06.2015)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2014»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ