1

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ, προϋπολογισμού έως του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (15.000,00) ευρώ με ΦΠΑ 16% .
Αναλυτικά :

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ