1

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει “Πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου».
Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η  11η  Μαΐου  2015, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη) .

Αναλυτικά :