1

Εκσυγχρονισμός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Ε. Καλλονής του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949055 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό  106.486,50 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 193.513,50 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 208/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 348.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), ενώ τα έντυπα προσφοράς διατίθενται δωρεάν από την έδρα του Δήμου Λέσβου (Τμήμα Δημοπρασιών, 3ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος : Τσαπώνη Μαρία, τηλ. : 22513-50557, φαξ : 22513-50508), Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, μέχρι τις 14-5-2015, ημέρα Πέμπτη.

Aναλυτικά η μελέτη εδώ
Αναλυτικά τα σχέδια εδώ