1

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ομάδα Ι ) και σφραγίδες (ομάδα ΙΙΙ) που συμπεριλαμβάνονται στην αριθμ. 12/2015 τροποποιημένη μελέτη της υπηρεσίας

       Ο Δήμος Λέσβου, επαναπροκηρύσσει “Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ομάδα Ι ) και σφραγίδες (ομάδα ΙΙΙ) που συμπεριλαμβάνονται στην αριθμ. 12/2015 τροποποιημένη μελέτη της υπηρεσίας.

     Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των είκοσι εφτά χιλιάδες μηδέν εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (27.075,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%

 

      Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη)

     Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί.

 
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν προβλέπεται .
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα

22513-50565 & 22513-50516, και στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά η μελέτη εδώ

 

                                                          Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ